Политика за Приватност на Веб-сервисот

 
1.    Дефиниции.
Администратор - Фондација TechSoup, ул. Брацка 25, 00-028 Варшава, Полска, впишана во Регистарот за здруженија, други општествени и професионални организации, фондации и јавни здравствени установи што го води Окружниот суд на главниот град Варшава, Трговско одделение под регистарски број (KRS) 000032733, со ЕМБ 7010177399 и REGON број (Регистар на државно стопанство) 141792374.
 
Лични податоци - сите информации за идентификувано физичко лице или такви кои може да се препознаат со еден или повеќе специфични фактори кои го одредуваат физичкиот, физиолошкиот, генетскиот, менталниот, економскиот, културниот или социјалниот идентитет, вклучувајќи и ИТ уреди, податоци за локација, идентификатор на интернет и информации собрани преку колачиња и друга слична технологија.
 
Партнер(и) на Администраторот - организации кои во рамките на соработката со Администраторот се организатори на Настани, а исто така, во одделни региони, одговорни се за градење на Hive Mind заедницата.
 
Обработка - операција или збир на операции извршени на личните податоци во, или, надвор од ИТ системот, на пр. собирање, снимање, организирање, подредување, складирање, прилагодување или модифицирање, преземање, прегледување, искористување, откривање со испраќање, ширење или друг начин на споделување, подредување или поврзување, ограничување, бришење или уништување.
 
Политика - наведена Политика за приватност.
 
GDPR - Регулатива на Европскиот Парламент и на Совет (ЕУ) 2016/679 од ден 27 април 2016 година за заштита на физички лица во однос на обработката на лични податоци, слободно движење на таквите податоци, како и за укинување на Директивата 95/46/ ЕЗ.
 
Сервис - веб-страницата на Hive Mind управувана од Администраторот на https://hive-mind.community.
 
Корисник – секое физичко лице кое го посетува Сервисот и користи една или повеќе функции на Сервисот опишани во Политиката.
 
Настани - курсеви, обуки, онлајн настани организирани во рамките на Сервисот во согласност со правилникот на сервисот.
 
Правилник на Сервисот - правилник на веб-сервисот https://hive-mind.community кој ги специфицира правилата и условите за користење на услугите обезбедени преку веб-сервисот.
 
 
2.    Податоци за контакт на Администраторот.
 
1)    Податоци за контакт на Администраторот се следниве:
 
Fundacja TechSoup,
ul. Bracka 25, 
00-028 Warszawa
Polska 
e-mail: privacy@techsoup.org
 
 
3.    Обработка на податоци поради користење со Сервисот.
Во врска со користењето на Сервисот од Корисникот, Администраторот собира податоци до степенот неопходен за обезбедување поединечни понудени услуги, како и информации за активноста на Корисникот во Сервисот.
 
Подолу се опишани посебните правила и целите на обработката на личните податоци собрани при користењето на Сервисот:
 
1)      Лица кои го користат Сервисот.
 
Личните податоци на сите лица кои го користат Сервисот (вклучувајќи ИП адреса или други идентификатори и информации собрани преку колачиња или други слични технологии) ги обработува Администраторот:
 
a. со цел да се обезбедат услуги по електронски пат во согласност со Правилникот на Сервисот – во овој случај правна основа за обработка е неопходноста за обработка поради извршување на договорот (чл. 6 точ. 1 ст. б од GDPR).
b.  за технички и административни цели, за потребите на осигурување на безбедност на ИТ системот и раководење со истиот, како и за аналитички и статистички цели (на пр. со снимање во т.н. логови на сервери) - во овој случај правна основа за обработка е легално потврдената потреба на Администраторот (чл. 6 точ.1 ст. ѓ од GDPR), која се состои во водење на анализи за активноста на корисниците, како и за нивните преференции со цел да се подобрат користените функции и дадената содржина.
c. со цел евентуално воспоставување и водење на судски барања или заштита во процеси - во овој случај правната основа за обработка е легално потврдената потреба на Администраторот (чл. 6 точ. 1 ст. ѓ од GDPR), потпирајќи се на заштита на неговите права.
 
2)     Регистрирани Корисници на Сервисот.
 
a. Сервисот има функционалности достапни само за регистрираните корисници.
b. Лицата кои се регистрираат на Сервисот се замолуваат да ги подадат неопходните податоци потребни за креирање и одржување на сметката. Обезбедувањето податоци означени како задолжителни е потребно за да се постави и користи сметката, а нивното ненаваедување резултира со неможност да се создаде сметка. Кога Корисникот создава сметка го наведува своето име/презиме/прекар и адресата на е-пошта. Корисникот може да го внесе и својот телефонски број како изборен податок. По креирањето на сметка, регистрираниот корисник може да го промени својот профил и во зависност од поседуваниот статусот може да додава дополнителни податоци за себеси.
c.  Корисниците кои се регистрираат за поединечни Настани се замолени да го пополнат формуларот за регистрација и да ги наведат неопходните податоците потребни за учество на даден Настан или, во одредени случаи, податоци потребни за регрутирање за даден настан. Наведувањето на податоци означени како задолжителни е неопходно за да се изврши регистрација за Настан или, соодветно - за учество во регрутацијата за тој настан. Обемот на податоците може да биде различен, во зависност од видот на Настанот на кој Корисникот има намера да учествува. Корисникот исто така има можност да наведе опционални податоци. Во врска со учеството на даден Настан, Корисникот согласно Правилникот на Сервисот, може да прима кореспонденција преку е-пошта поврзана со настанот.
d.  Личните податоци на регистрираните Корисници се обработуваат со цел да се исполни договорот согласно со прифатениот Правилник на сервисот - правна основа е неопходноста од склучување и извршување на договорот (чл. 6 точ. 1 ст. б од GDPR).
e.   Во однос на изборните податоци - личните податоци на регистрираните Корисници исто така се обработуваат врз основа на согласност од Корисникот (чл. 6 точ. 1 ст. а од GDPR).
f.   Личните податоци на регистрираните Корисници на Сервисот исто така се обработувани поради евентуално утврдување и остварување судски барања или одбрана во истите - правната основа за обработка е легалното право на Администраторот (чл. 6 точ. 1 ст. ѓ од GDPR), кој се состои во заштита на неговите права.
g.  Личните податоци на регистрираните Корисници на Сервисот кои учествуваат во одредени Настани, исто така, може да се обработуваат поради документација или известување, особено кога даден Настан е финансиран од средства од донатор/спонзор. Во овој случај, правната основа за обработка на податоците е очигледното право на Администраторот (чл. 6, точ. 1. ст. ѓ од GDPR) заснована врз конечноста за оправдување на средствата доделени од донаторот/спонзорот.
h.  Доколку Корисникот смести на Сервисот било какви лични податоци на други лица (вклучувајќи го нивното име, адреса, телефонски број или адреса на е-пошта), истото може да го стори само доколку не се нарушени правата и личните добра на тие лица.
 
 
4.    Контактен формулар
 
1)  Администраторот осигурува можност за контакт со него со искористување на електронска форма за контакт достапна на Сервисот: https://hive-mind.community/contact.
2)  Користењето на формуларот бара наведување на лични податоци неопходни за контактирање на Корисникот и одговарање на прашањето. Корисникот може да наведе и други податоци за олеснување на контактот или решавање на барањето. Давањето податоци е доброволно, но ненаведувањето на податоци како што се: име и презиме, како и адреса на е-пошта, резултира со неможност за справување со барањето.
3)   Личните податоци се обработуваат со цел да се идентификува испраќачот и да се одговори на прашањето содржано во формуларот за контакт - правната основа за обработка е легалното право на Администраторот (чл. 6, точ. 1 ст. ѓ од GDPR), особено комуникацијата со Корисниците на Сервисот во врска со функционирањето на Сервисот и организацијата на поединечни Настани.
 
 
5.    Билтен
1)   Администраторот овозможува претплата на билтен поврзан со Hive Mind и заедницата создадена околу него на Корисниците кои ја навеле својата e-пошта. Доставата се одвива според условите утврдени во Правилникот на Сервисот. Подавањето на податоци е доброволно, но неопходно е за да се примаат пораки. Недоставувањето податоци го оневозможува испраќањето на пораки.
2)   Правна основа за обработка на лични податоци поради испраќање на билтен е договорот (чл. 6 точ. 1 ст. б од GDPR). Личните податоци исто така се обработуваат поради евентуална судска постапка - правната основа за обработка е легално засованото право на Администраторот (чл. 6, точ. 1 ст. б од GDPR).
3)   Во случај на испраќање до Корисникот маркетиншка содржина како дел од испратениот билтен - правната основа за обработка на лични податоци е легалното право на Администраторот (чл. 6, точ. 1 ст. б од GDPR), во врска со дадената согласност за испраќање трговски информации.
 
 
6.    Социјални медиуми
 
1)    Администраторот ги обработува личните податоци на Корисниците кои ги посетуваат профилите што Администраторот ги одржува на социјалните медиуми (Facebook, Linkedin, YouTube, Spotify, Anchor.fm).
2)   Обработката на податоците се случува кога Корисникот преку социјалните медиуми ќе биде активен на еден од профилите, на пример, со лајкување на профилот, следење на профилот, испраќање пораки преку профилот или коментирање на објави поставени од Администраторот.
3)   Овие податоци се обработуваат само во врска со видењето на профилот, вклучително и информирање на Корисниците за активностите на Администраторот и промовирање на неговите активности поврзани со Hive Mind и заедницата создадена околу него.
4)   Правната основа за обработка на лични податоци од страна на Администраторот за оваа цел е неговото легално право (чл. 6 точ. 1 ст. ѓ од GDPR), кое се состои во информирање и промовирање на сопствениот бизнис.
5)    Социјалните портали имаат свои политики на приватност, правилници и правила за обработка на податоци кои ги обврзуваат нивните корисници и Администраторот е исто така должен да ги почитува. Доколку си нов Корисник на таков портал, обработката на твоите лични податоци исто така подлежи на такви правила и политики и согласно истите можеш да ги користиш твоите права. Детални информации на оваа тема Корисникот може да се најде во Политиките за приватност поставени на поединечните портали што ги користи.
 
 
7.    Колачиња (Cookie) и слична технологија.
 
1) Сервисот користи колачиња. Колачињата претставуваат информатички податоци, особено текстуални датотеки, кои се чувани на крајниот уред на Корисникот на Сервисот и се наменети за користење со Сервисот.
2)  Колачиња не служат за собирање информации што директно идентификуваат одредена личност (како име и презиме). Сепак, некои информации собрани со колачиња се третираат како лични податоци согласно правилата за GDPR.
3)  Администраторот ги користи следниве колачиња: потребни датотеки, функционални датотеки и аналитички датотеки.
4)   Администраторот ги користи неопходните колачиња првенствено за да им ги обезбеди на Корисниците услугите и фуннкционалностите на Сервисот, кои Корисникот сака да ги користи. Потребните колачиња може да ги инсталира само Администраторот со посредство на Сервисот. Правната основа за обработка на податоци во врска со употребата на неопходните колачиња е конечноста од обработка за исполнување на договорот (чл. 6, точ. 1, ст. б од GDPR).
5)  Функционалните колачиња се користат за запомнување и прилагодување на Сервисот со изборот на Корисникот, на пр. во однос на јазичните преференции. Администраторот и неговите партнери може да ги инсталираат функционалните колачиња со посредство на Сервисот.
6)   Аналитичките колачиња овозможуваат добивање на информации како што се бројот на посети и извори на движење на Сервисот. Овие датотеки служат, меѓу другото, за анализа на начинот на којшто Корисникот го користи Сервисот, за создавање статистики и извештаи за функционирањето на Сервисот. Информациите собрани од овие колачиња не се наменети да го одредат идентитетот на Корисникот. Аналитички колачиња може да бидат инсталирани од Администраторот и неговите партнери со посредство на Сервисот.
7) Правната основа за обработка на лични податоци во врска со употребата на функционални и аналитички колачиња од страна на Администраторот е неговата образложена потреба (чл. 6 точ. 1 ст. ѓ од GDPR), односно обезбедување на највисок квалитет на услугите нудени на Сервисот.
 
 
8.    Управување со поставките за Колачиња (Cookie).
 
1)  Користењето на колачиња за собирање податоци, вклучувајќи и пристап до податоците зачувани на уредот на Корисникот, генерално бара согласност од Корисникот. На Сервисот примана е согласност од Корисникот со помош на банер за колачиња. Оваа согласност може да се повлече во секое време.
2)  Не е потребна согласност за основните колачиња, чија употреба е неопходна за да се обезбедат телекомуникациски услуга во рамките на Сервисот (пренос на податоци за прикажување содржина).
3)  Повлекувањето на согласноста за употреба на колачиња возможно е преку банерот за колачиња или поставките на пребарувачот.
4)  Поради управување со поставките за колачиња, одбери интернет пребарувач од следната листа:
a)   Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookie
b)  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
c)  Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
d)  Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookie.html
e)  Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
5)  Ограничувања во користење на колачињата може да имаат влијание на некои од достапните функционалности на интернет страните на Сервисот.
 
 
9.    Приматели на податоци.
 
1)    Администраторот го задржува правото да открие избрани информации за Корисникот на надлежните органи или трети лица кои поднесуваат барање за доделување на такви информации, врз основа на соодветната правна основа и во согласност со одредбите на важечкото законодавство.
2) Пристап до личните податоци обработувани во рамките на Сервисот им се дава на субјектите одговорни за управување со информатичките системи, вклучувајќи ги и оние кои обезбедуваат хостирање, како и систем за создавање и испраќање билтен.
3) Личните податоци ќе им бидат достапни и на субјектите кои спроведуваат поединечни Настани, т.е. Партнерите на Администраторот, со цел да им се овозможи реализација на избрани настани, вклучително и контактирање со Корисникот во врска со нивниот тек. За секој настан Администраторот поставува информации за организаторот на дадениот настан. Партнерите на Администраторот се посебни администратори на лични податоци.
 
 
10.  Права на Корисникот.
 
1) Корисникот има право на: пристап до содржината на податоците и брање на нивно поправање, бришење, ограничувања за обработка, право на пренос на податоци и право на приговор за обработка на податоците.
2) Во обемот на кој податоците на Корисникот се обработуваат врз основа на согласност, истата може да се повлече во секое време со контактирање на Администраторот. Повлекувањето на согласноста не влијае на законитоста на обработката извршена пред нејзиното повлекување.
3)  Обемот на правата кои му следуваат на Корисникот секој пат зависна е од целта и правната основа за обработка на личните податоци. За да се искористи со некое од правата наведени погоре, треба да се контактира Администраторот со помош на следнава е-пошта: privacy@techsoup.org.
4)  Во секое време Корисникот има право да поднесе жалба до локалниот надзорен орган, кој во Полска е Претседател на Канцеларијата за заштита на лични податоци, ул. Ставки 2, 00-193 Варшава (во С. Македонија, Агенцијата за заштите на личните податоци, бул. Гоце Делчев 18, 1000 Скопје);
5) Ве охрабруваме да нѐ контактирате пред сѐ со испраќање е-порака на: contact@hive-mind.community, или со користење на контактниот формулар достапен на Сервисот, поради решавање на сите проблеми и прашања.
 
 
11.  Период на чување на лични податоци.
 
Периодот на обработка на податоците од страна на Администраторот зависи од целта на обработката. По правило, податоците се обработувани додека не се повлече согласноста или не се направи ефективен приговор за обработка на податоците, кога правната основа за обработка на податоците е легалната потреба на Администраторот. Доколку Корисникот го користи контактниот формулар, неговите податоци ќе се обработуваат не подолго отколку што е потребно да се додели одговор. Личните податоци на регистрираниот Корисник ќе бидат чувани во периодот на функционирање на сметката на Корисникот, а после тој период може да се чуваат во периоди поради забелешки на какви било побарувања до степенот неопходен за истото, или во конкретни случаи за целите на документирање или известување, во периодот во кој субјектот кој финансиски го поддржува Настанот може да бара да бидат претставени.
 
 
12.  Пренесување на податоци надвор од Европскaта Економска Област
 
1)  Администраторот ќе пренесува лични податоци во трети земји, односно земји надвор од Европската Економска Област.
2)  Личните податоци на Корисникот се пренесуваат на Партнерите на Администраторот кои се одговорни за организирање на Настаните.
3) Личните податоци се чуваат на сервери лоцирани во Соединетите Американски Држави од TechSoup Global со седиште на 435 Brannan Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, USA.
4)  Личните податоци на претплатниците на билтенот се пренесуваат со MailChimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp со седиште на The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) - провајдер на билтен кој складира податоци на сервери во Соединатите Американски Држави.
5) За секој настан Администраторот сместува информации за организаторот на дадениот настан, односно Партнерот на Администраторот.
6)  Личните податоци на Корисникот може да се пренесат на трети земји или субјекти за кои со одлука на Европската комисија потврдено е соодветно ниво на заштита на податоците.
7) Во случај на отсуство на одлука на Европската комисија во која се заклучува соодветното ниво на заштита наведено во чл. 45 точ. 3 од GDPR, личните податоци на Корисникот може да се пренесат во трета земја само врз основа на стандардните клаузули за заштита на податоците усвоени од Европската комисија (член 46 од GDPR).
8) Во случај на отсуство на одлука на Европската комисија во која се заклучува соодветното ниво на заштита наведено во чл. 45 точ. 3 од GDPR или недостатокот на стандардни клаузули за заштита на податоците усвоени од Европската комисија (член 46 од GDPR), ќе побараме од Корисникот изразување на согласност за таков трансфер во трета земја, информирајќи го Корисникот за претходниот ризик поврзан со таквиот пренос согласно чл. 49 точ. 1 бук. а од  GDPR.
9) Во врска со преносот на податоци надвор од ЕЕО, Корисникот може да побара информации за безбедносните мерки што се применуваат во овој поглед, да добие копија од овие безбедносни мерки или информации за местото каде се споделуваат, контактирајќи нѐ на адресата наведено во точка 2.
 
13.  Ризик поврзан со преносот на податоци во трети земји во отсуство на одлука на Европската комисија, во која се потврдува соодветното ниво на заштита наведено во чл. 45 точ. 3 од GDPR или недостаток на соодветни заштитни мерки наведени во чл. 46 од GDPR, вклучувајќи ги и стандардните договорни клаузули усвоени од Европската комисија.
 
1) Во врска со учеството на Корисникот на даден Настан, личните податоци на Корисникот може да бидат прекажани на Партнерот на Администраторот со седиште во трета земја, што не обезбедува соодветно ниво на заштита на податоците, како што произлегува од општоприменливите правила во Полска (С. Македонија), особено со правилата на GDPR.
2) Поради неможноста да се склучат стандардни договорни клаузули со партнерот на Администраторот (примач на податоци), информираме дека постои ризик од недоволна заштита на личните податоци на Корисникот, особено што овие податоци може да бидат обработени без да се почитува строгоста која произлегуваат од GDPR. Описно ова може да значи дека правните системи на такви трети земји може, на пример, да не обезбедат независен надзорен орган надлежен да ги разгледува жалбите на субјектите на податоците, немање можност за остварување на правата опишани во точка 10 или нема да содржат одредби што го ограничуваат мешањето на државните органи во основните права и слободи на лицата, на чии податоци се однесува.
3)  Во таква ситуација основата што ни дава право да ги пренесеме личните податоци на Корисникот на Партнерот на Администраторот е изречната согласност на Корисникот за таквиот пренос на податоци.
 
 
14.  Промена на Политиката за приватност
 
1)  Политиката се проверува тековно и доколку е потребно се ажурира.
2) Политиката е објавена во полска и англиска јазична верзија. Политиката може да се објави и на јазиците на земјите каде што седишта имаат Партнерите на Администраторот. Во случај на јазични разлики, англиската верзија секогаш е важечка.
3) Секоја промена на Политиката за Приватност ќе биде објавена на Сервисот и ќе стапи на сила по објавувањето на изменетата Политика за Приватност на Сервисот.
4) Тековната верзија на Политиката е прифатена и е во сила од 21 декември 2022 година.